OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obsah:

 1. Obecná ustanovení
 2. Objednávka
 3. Cena zboží, pokuty, faktury
 4. Forma platby
 5. Způsob platby
 6. Zabezpečení
 7. Dodací podmínky
 8. Garance
 9. Odstoupení od smlouvy
 10. Odpovědnost za obsah webu
 11. Ochrana osobních údajů
 12. Ochrana autorských práv
 13. Závěrečná ustanovení

1. Obecná ustanovení

Tento nákupní řád (obchodní podmínky) platí pro nákup na webové stránce zdravekcicli.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je ActionFitness s.r.o. se sídlem Nerudova 209/10, Malá Strana, 118 00 Praha 1 IČ: 04172086. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Objednávkou tohoto programu přijímáte, že jakékoliv použití informací z online kuru a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a autor za ně nenese žádnou zodpovědnost. V tomto materiálu můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením našeho názoru k této tematice.

2. Objednávka

Veškeré informace týkající se objednávky poskytuje prodávající na stránce zdravekcili.cz

Možnosti členských výhod:

Online program obsahuje tréninkové materiály pro cvičení jednotlivých partií těla a zdravé výživy. Službu budete moci využívat po neomezenou dobu ode dne aktivace služby.

Pokud odstoupíte od smlouvy a využijete 100% Garanci spokojenosti, bude Vám odebrán přístup do členské sekce.
Více informací o odstoupení od smlouvy najdete v bodě 9.

Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce zdravekcili.cz vlastněné ActionFitness s.r.o. a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

Zrušit objednávku ze strany kupujícího lze dle bodu 9. těchto Obchodních podmínek.

3. Cena zboží, pokuty, faktury

Ve Shrnutí registračního formuláře najdete všechny ceny služeb na stránkách zdravekcili.cz jak bez DPH, tak i s DPH v zákonné výši.

Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží.

4. Forma platby

Platba je jednorázově, což znamená že zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře.

5. Způsob platby

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti plateb:

a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro

b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další

6. Zabezpečení

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

7. Dodací podmínky

Nakupující, který řádně uhradí veškeré závazky vůči prodávajícímu, získá přístup do online programu.

8. Garance

Za své produkty ActionFItness s.r.o. ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Online program si dává za cíl vás naučit správě cvičit a správně se stravovat. Pokud byste do čtrnácti dnů od zaplacení usoudili, že pro vás tento program není, vrátíme vám peníze zpět.

9. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu ve lhůtě 14 dní od vstoupení do placeného Online programu, a to elektronickou formou na tento email: info@zdravekcili.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena bankovním převodem.

Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného online programu.

10. Odpovědnost za obsah webu

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění a služby mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny.

11. Ochrana osobních údajů

Prohlášení prodávajícího:  ActionFitness s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce do Online kurz jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas kupujícího: Vyplněním registračního formuláře souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze společnosti ActionFitness s.r.o. se sídlem Nerudova 209/10, Malá Strana, 118 00 Praha 1 IČ: 04172086, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

Více informací o ochraně osobních údajů najdete na adrese: zdravekcili.cz/ochrana-udaju

12. Ochrana autorských práv

Online kurz je autorským dílem prodávajícího a ten neposkytuje kupujícímu právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.
Kupující se zavazuje nestahovat videa z Online program na svůj pevný disk či jiné off-line či on-line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se kupující zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci Online programu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním prodávajícího a těmito smluvními podmínkami.
Kupující se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) skrz které se provádí autorizace přístupu k Online kurzu. Kupující nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že kupující třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

13. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.